Prejav predsedu OblO SZPB pri príležitosti oslobodenia mesta

Príjemný dobrý deň všetkým.

Poprosím o minútu ticha.

NEZABUDNEME ! Spomeňme si na predkov ktorých mená sú zverejnené na tomto pamätníku.

Odpovedáme na želanie všetkých, ktorým vzdávame poctu dnes a každoročne pri pamätníkoch a ostatných pietnych miestach tu, v našom meste aj vo väčšine obcí okresu Bardejov.

ĎAKUJEME !

Za naše životy v mieri už takmer osem desaťročí.

Vy ste tí, ktorí sa mierou vrchovatou, svojimi životmi, zraneniami , utrpením a strádaním v hmotnej núdzi, svedomitou a tvorivou prácou , svojím umom a odhodlaním, svojou svedomitosťou a morálkou o tieto vymoženosti zaslúžili a nám svojim potomkom ich neporušené odovzdali.

Milé dámy, milí páni,

vážená pani viceprimátorka, vážení poslanci , vážení predstavitelia štátnych a samosprávnych úradov, spoločenských organizácií a politických strán, základných a umeleckých škôl, milí žiaci a študenti.

Zhromaždili sme sa pri pamätníku  ,, VĎAKY”, aby sme vzdali úctu , poklonili sa pamiatke padlým a účastníkom 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania.           V mene členov Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a všetkých účastníkov odboja, ktorí sa už nevrátia, dovoľujem si poďakovať pánovi primátorovi mesta Bardejov MUDr. Borisovi Hanuščákovi za vytvorenie politických a ekonomických predpokladov a podmienok na rekonštrukciu a zveľadenie pamätníka ,,VĎAKY” na námestí Osloboditeľov v Bardejove, pred ktorým dnes stojíme na pietnom zhromaždení.

Pamätník je po mnohých rokoch zrekonštruovaný a obohatený o mená padlých a účastníkov 2. svetovej vojny a Slovenského národného povstania, ktorí si to od svojich detí a vnukov, so všetkými poctami zaslúžia.

Súčasne Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bardejove vydáva knihu ,, Nikto nie je zabudnutý”, ktorej obsahom sú mená padlých v odboji a účastníkov odboja v abecednom poradí z mesta Bardejov a všetkých obcí okresu Bardejov v súčasnom administratívnom usporiadaní. Listom a emailom sme sa obrátili na pána primátora Bardejova, starostov jednotlivých obcí v okrese Bardejov a predsedov Základných organizácií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (27) v okrese so žiadosťou o verifikáciu a dokompletovanie mien. Najaktívnejšie spolupracovalo mesto Bardejov.

             

Vyslovujem presvedčenie, že naša aktivita po dnešnom stretnutí stúpne v radoch Základných organizácií občianskeho združenia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a v našej oblastnej organizácií.

Na tomto spomienkovom okresnom stretnutí je dôležité vyzdvihnúť prácu tých obecných zastupiteľstiev, starostov obcí a predsedov základných organizácií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov kde aktívna spolupráca prináša reálne výsledky pri starostlivosti o obnovu pamätníkov, vojenských cintorínov a pamätných tabúľ. Sú to miestny funkcionári a aktivisti v Hažlíne, Lenartove, Livove, Livovskej Hute, Becherove , Bardejove i niektorých ďalších obciach a základných organizáciách Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov.

Predstavenie knihy:

Poďakovanie:

Záver:

Vážení spoluobčania,

Mestské zastupiteľstvo prostredníctvom starostlivosti o pamätné miesta a prostredníctvom zveľaďovania pamätníka ,,VĎAKY”

Oblastná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Bardejove a jej predsedníctvo prostredníctvom knihy ,,Nikto nie je zabudnutý” v okrese Bardejov prichádzajú do Vašich domovov , škôl, obecných úradov a knižníc.

Odovzdávame Vám a Vašim potomkom odkaz padlých a veteránov 2. svetovej vojny , účastníkov odboja, partizánov a ich pomocníkov v bojoch Slovenského národného povstania, a II. svetovej vojny.

Pamätajme a nedopusťme vojnu !

Pamätajme na svojich predkov, ktorí svojimi životmi , zdravím , útrapami a prácou nám zabezpečili život v mieri, bezpečí a dostatku životných potrieb národných, štátnych, spoločenských, občianskych aj osobných už takmer osem desaťročí. Túto pamäť a vďaku odovzdajme a vzbuďme u našich potomkov.

Nedopusťme spustnúť či odstrániť pamätníky hrdinov a účastníkov odboja a bojov v 2. svetovej vojne a Slovenskom národnom povstaní.

NEZABUDNEME ĎAKUJEME Honoré de Balzac

,, Vlasti hrozí zánik, keď deti začnú šľapať po mohylách svojich otcov!”

Kniha je dostupná všetkým,  je to zverejnené v Bardejovských Novostiach.

Predná strana knihy zvýrazňuje poctu, ktorú prejavujú najvyšší štátni predstavitelia padlým a účastníkom odboja a vedenie SZPB na pietnom zhromaždení.

Na zadnej strane knihy je vyobrazená živá lipa v Bardejove  v parku pri fontáne, symbol mieru a Slovanov.

Na pamätníku aj v knihe je QR kód.

Verím, že bez rozdielu všetkých občanov a mládež táto kniha osloví aj ako pamiatka na našich predkov.

Sme si vedomí, že na pamätníku v blízkej dobe cca 4 mesiacov pristúpime k doplneniu mien tých účastníkov odboja, ktorí na pamätníku chýbajú.

Obráťte sa na sekretariát SZPB v Bardejove resp. Mestský úrad s príslušným zdokladovaním prostredníctvom ZO SZPB.

V priebehu roka kvetinou pozdravme a vzdajme úctu odbojárom a bojovníkom proti fašizmu v ktorýkoľvek deň.

Ak by len jeden potomok za rok položil na pamätník kvietok, každý deň by na pamätníku boli štyri živé kvety. Nezabudnime na narodeniny a meniny. Môže sa to niektorým zdať prirodzené a normálne. Kvet z vlastnej záhrady vlastnému predkovi poteší Vaše svedomie a zanechá dobrý pocit.

Spomienky na predkov Vám pomôžu možno objaviť príbeh, ktorý rastie vo vašej rodine, lebo bez príbehu sa rodina rozpráši po svete.

Ak príbehom pomôže táto kniha

Nikto nebude zabudnutý.

Ďakujem Vám