Stanovy (stiahnuť)

STANOVY
Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

PREAMBULA

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (ďalej len „SZPB“ alebo „zväz“) je v zmysle osobitných zákonov 1) občianskym združením vyvíjajúcim činnosť a sídliacim na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“), združuje priamych účastníkov boja proti fašizmu za národné oslobodenie v rokoch 1939 až 19452), 3), za obranu mieru, demokracie a sociálnu spravodlivosť a ostatných občanov SR, ktorí súhlasia s jeho poslaním, cieľmi, programovým zameraním zväzu a Stanovami SZPB. Postavenie a pôsobnosť zväzu sú ustanovené Zákonom NR SR č. 487/2013 Z.z. 4) o postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ďalšími zákonmi 2).- 4).
Sídlom SZPB je Bratislava, Štúrova 8, PSČ 815 72.


 1. / Zákon SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov;
 2. / Zákon Ústavodarného Národného zhromaždenia ČSR č. 34/1946 Sb., ktorým sa vymedzuje pojem československého partizána;
 3. / Zákon Ústavodarného Národného zhromaždenia ČSR č. 255/1946 Sb. o príslušníkoch československej armády v zahraničí a o niektorých iných účastníkoch národného boja za oslobodenie;
 4. / Zákon NR SR č. 487/2013 Zb. o postavení a pôsobnosti Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov;

I.
POSLANIE A CIELE SZPB

 1. V súlade s humánnym odkazom štúrovcov za národné obrodenie, protifašistickým bojom v Slovenskom národnom povstaní a bojom za oslobodenie v druhej svetovej vojne, usilovať o zachovanie pamätí a tradícií boja proti fašizmu za slobodu.
 2. Odsudzovať a odmietať všetky snahy o znevažovanie miesta a významu SNP v slovenských dejinách, popieranie existencie holokaustu a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, ako aj snahy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich predstaviteľov.
 3. Trvalú pozornosť venovať vysvetľovaniu boja za oslobodenie, ako aj organizovanie seminárov, besied a vedomostných súťaží pre mladú generáciu, za podpory ich učiteľov. Verejne vystupovať proti extrémistickým silám a ďalším prejavom uvedených v zákone NR SR č. 487/2013 Z.z.
 4. Nadväzovať spoluprácu s orgánmi štátnej správy, samosprávy a občianskymi združeniami. Spoločne organizovať oslavy, spomienkové stretnutia, pietne akty a podporné aktivity k výročiu Slovenského národného povstania, Dňu hrdinov KDO, Dňu víťazstva nad fašizmom a oslobodeniu obcí a miest v regióne.
 5. Iniciovať v orgánoch štátnej správy a samosprávy stálu starostlivosť o ochranu a údržbu vojnových cintorínov, vojnových hrobov, pamätníkov, pomníkov a pamätných tabúľ padlých protifašistických bojovníkov v SNP a osloboditeľov v 2. svetovej vojne. Nedovoliť ich rušenie a odstraňovanie.
 6. Udržiavať, nadväzovať a rozvíjať priateľské vzťahy s podobnými antifašistickými organizáciami v zahraničí.
 7. Dbať o sociálne a zdravotné zabezpečenie účastníkov boja proti fašizmu, držiteľov Osvedčenia č. 255/1946 Zb. vdov, vdovcov a pozostalých po nich.
 8. V súlade s poslaním a cieľmi zväzu zabezpečiť edičnú a vydavateľskú činnosť SZPB, činnosť stálej expozície SZPB a využívanie sociálnej siete zväzu.

II.
ČLENSTVO V SZPB, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENOV

1. Členmi SZPB môžu byť:

 1. účastníci boja proti fašizmu a za oslobodenie v 2. svetovej vojne a pozostalí po nich, občania poškodení režimom Slovenskej republiky z rokov 1939 – 1945 z politických a rasových dôvodov a ich rodinní príslušníci;
 2. občania, ktorí dovŕšili 18 rokov a majú záujem pracovať v prospech SZPB, zachovávať a rozvíjať odkaz protifašistického boja a súhlasia s Programovým zameraním a Stanovami zväzu;
 3. cudzí štátni príslušníci – spĺňajúci podmienky uvedené pod písmenami a) a b);
 4. členstvo v SZPB je dobrovoľné, podmienkou jeho vzniku je podanie písomnej prihlášky za člena. Členstvo vzniká dňom schválenia prihlášky výborom základnej organizácie. Dokladom o členstve je členská legitimácia a zaplatená členská známka za kalendárny rok;
 5. pri oblastných výboroch (ďalej OblV) a základných organizáciách (ďalej ZO), kde sú vytvorené podmienky (personálne, materiálne), je možnosť vytvárať pre žiakov a študentov do 18 rokov „Kluby mladých priateľov SZPB“.
2. Členovia SZPB majú právo:
 1. voliť a byť volení do všetkých funkcií v SZPB, zúčastňovať sa na aktivitách a podujatiach zväzu, podávať návrhy, pripomienky a námety k činnosti orgánov a organizácií SZPB;
 2. byť pozvaní na všetky rokovania orgánov a organizácií zväzu týkajúcich sa ich osoby;
 3. pracovať vo zväzových orgánoch a v komisiách. Podľa osobných záujmov podieľať sa na organizovaní aktivít organizovaných orgánmi a organizáciami SZPB;
 4. za účelom poznania novodobej histórie Slovenska a informácií o práci, uzneseniach, ako aj propagácie vlastnej činnosti, využívať dvojtýždenník Bojovník, ročenky odbojárov, webovú stránku SZPB a zväzový facebook;
 5. v prípade potreby žiadať príslušný orgán SZPB o pomoc pri uplatňovaní svojich oprávnených požiadaviek.
3. Členovia SZPB majú povinnosti:
 1. byť členom len v jednej ZO SZPB;
 2. zúčastňovať sa na členskej schôdzi základnej organizácie a na aktivitách organizovaných orgánmi a organizáciami SZPB;
 3. dodržiavať Stanovy SZPB, Programové zameranie SZPB a plniť uznesenia orgánov zväzu a členských schôdzí;
 4. propagovať SZPB a jeho činnosťou získavať nových členov z radov pozostalých a ostatných občanov, ako aj občanov mladšej a strednej generácie v stanovenej výške platiť členský príspevok;
 5. v stanovenej výške platiť členský príspevok;
 6. pri zmene trvalého bydliska oznámiť výboru základnej organizácie, z ktorej odchádza a do ktorej základnej organizácie sa chce prehlásiť.
4. Prerušenie členstva v SZPB:
 1. člen môže požiadať výbor ZO o prerušenie členstva. Výbor ZO má právo rozhodnúť o prerušení členstva aj bez požiadania za hrubé porušovanie Stanov SZPB alebo ak je člen trestne stíhaný. Členskú legitimáciu počas prerušenia člen odovzdá výboru ZO SZPB;
 2. ak člen pravidelne a včas neplatí členský príspevok môže mu výbor ZO po vyzvaní prerušiť členstvo;
 3. rozhodnutie o prerušení členstva sa členovi oznamuje písomne s poučením o možnosti odvolania sa proti rozhodnutiu výboru základnej organizácie. Člen má právo do 30 dní od prijatia písomného oznámenia o prerušení členstva odvolať sa k RoK. Členstvo sa mu pozastavuje až do vyriešenia prípadu, kvôli ktorému mu bolo prerušené.
5. Členstvo v SZPB zaniká:
 1. úmrtím, prípadne vyhlásením za mŕtveho;
 2. písomným oznámením člena výboru svojej ZO, že vystupuje zo zväzu;
 3. členovi, ktorý bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo naďalej koná vedome v rozpore so Stanovami SZPB a uzneseniami orgánov zväzu, môže mu výbor ZO zrušiť členstvo;
 4. rozhodnutie o zániku členstva sa členovi oznamuje písomne s poučením o možnosti odvolania sa proti rozhodnutiu výboru ZO. Člen má právo do 30 dní od prijatia písomného oznámenia o zrušení členstva odvolať sa k RoK. Členstvo sa mu pozastavuje až do vyriešenia prípadu.

III.
ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SZPB

1. Organizačnú štruktúru SZPB tvoria:

 1. základné organizácie SZPB (ZO SZPB);
 2. oblastné organizácie SZPB (OblOrg.).
2. Základná organizácia SZPB:
 1. základnú organizáciu tvorí najmenej 5 členov z jednej alebo viacerých obcí. V mestách môže byť i viac základných organizácií;
 2. základnú organizáciu schvaľuje oblastný výbor SZPB po predchádzajúcom rokovaní s prípravným výborom;
 3. základnú organizáciu v prípade nečinnosti zlučuje alebo ruší oblastný výbor SZPB po predchádzajúcom rokovaní s výbormi základnej organizácie;
 4. základná organizácia sa za svoju činnosť zodpovedá oblastnému výboru.
3. Činnosť základnej organizácie SZPB:
 1. najvyšším orgánom základnej organizácie je členská schôdza, ktorá sa koná najmenej dvakrát do roka, z toho jedna je hodnotiaca, ktorá prerokúva a schvaľuje:
  • správu o činnosti, o hospodárení a ďalších úlohách na nasledujúce obdobie;
  • správu revízora účtov;
  • uznesenie, podujatia a rozpočet základnej organizácie;
 2. členská schôdza je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. V prípade, že tomu tak nie je, prítomní členovia odsúhlasia konanie členskej schôdze. Prijaté uznesenie je záväzné, ak za uznesenie hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných členov;
 3. výročná členská schôdza ZO sa koná spravidla každé dva roky. Prerokúva a schvaľuje:
  • správu o činnosti, o hospodárení a ďalších úlohách na nasledujúce obdobie;
  • správu revízora účtov;
  • uznesenie, podujatia a rozpočet základnej organizácie;
  • volí alebo doplňuje výbor ZO;
 4. výročná členská schôdza ZO volí spomedzi svojich členov predsedu ZO, výbor ZO, revízora účtov. Predseda zastupuje ZO SZPB na rokovaniach so zástupcami štátnej správy, samosprávy, so štatutármi iných občianskych združení. Je oprávnený v mene ZO rokovať a predkladať žiadosti o dotácie, ak tieto spĺňajú podmienky ustanovené „Všeobecne záväzným nariadením“ obce a podpisovať projekty a dohody;
 5. v čase konania oblastnej konferencie podľa kľúča stanoveného oblastným výborom volí delegátov ZO na oblastnú konferenciu a volí člena do oblastného výboru;
 6. výbor základnej organizácie si volí podpredsedu, tajomníka, pokladníka. A podľa potreby základnej organizácie aj ďalších členov výboru s presným určením ich zodpovednosti. Vo funkcii podpredsedu a pokladníka nemôže byť rodinný príslušník;
 7. výbor základnej organizácie sa schádza minimálne štyrikrát do roka, organizuje činnosť základnej organizácie, zabezpečuje a kontroluje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesení členskej, výročnej schôdze, oblastnej konferencie a zjazdu SZPB v jej podmienkach. K významným spoločenským a regionálnym udalostiam alebo výročiam môže zvolať slávnostnú alebo verejnú členskú schôdzu. Za svoju činnosť sa zodpovedá členskej schôdzi a oblastnému výboru.
4. Oblastná organizácia SZPB:
 1. je vyšším stupňom organizačnej štruktúry SZPB;
 2. má odvodenú právnu subjektivitu a zriadený vlastný účet. Predseda je štatutárom oblastnej organizácie. V rámci pôsobenia oblastnej organizácie zastupuje oblastnú organizáciu pri rokovaniach so zástupcami štátnej správy, samosprávy, so štatutármi občianskych združení. Je oprávnený v mene oblastnej organizácie predkladať projekty a žiadosti o dotácie, ak tieto spĺňajú podmienky ustanovené „Všeobecne záväzným nariadením“ samosprávy;
 3. oblastnú organizáciu SZPB schvaľuje, zlučuje a ruší ÚR SZPB po predchádzajúcom prerokovaní s príslušným oblastným výborom;
 4. orgánmi oblastnej organizácie SZPB sú:
  • oblastná konferencia;
  • oblastný výbor;
  • predsedníctvo oblastného výboru;
  • oblastná revízna komisia (OblRK);
 5. oblastná konferencia je najvyšším orgánom oblastnej organizácie, koná sa spravidla raz za štyri roky pred zjazdom SZPB;
 6. oblastná konferencia prerokúva a schvaľuje:
  • správu o činnosti a ďalších úlohách oblastnej organizácie SZPB;
  • správu o hospodárení s materiálnymi a finančnými prostriedkami oblastnej organizácie;
  • správu o činnosti oblastnej revíznej komisie;
 7. oblastná konferencia volí spomedzi svojich delegátov predsedu oblastnej organizácie, potvrdzuje oblastný výbor a volí oblastnú revíznu komisiu. Podľa kľúča stanoveného ÚR SZPB volí člena ÚR SZPB (Ústredná rada) a delegátov s hlasom rozhodujúcim na zjazd SZPB;
 8. predseda oblastnej organizácie po zvolení oblastného výboru sa stáva členom oblastného výboru a jeho predsedníctva;
 9. za člena oblastného výboru a ústrednej rady môže byť zvolený len člen jednej zo základných organizácií v pôsobnosti oblastnej organizácie;
 10. návrh kandidáta za člena revíznej a rozhodcovskej komisie ÚR SZPB predkladá oblastná konferencia zo svojich členov;
 11. mimoriadna oblastná konferencia musí byť zvolaná, ak o to požiada najmenej jedna tretina základných organizácií oblastnej organizácie SZPB alebo ak o to požiada dvojtretinová väčšina členov OblV;
 12. predseda oblastnej organizácie je štatutárom oblastnej organizácie. V jeho neprítomnosti tajomník OblV v rozsahu stanovenom v organizačnom poriadku SZPB;
 13. / tajomníkom oblastného výboru sa stáva člen SZPB, ktorého na návrh predsedu OblV do tejto funkcie zvolil oblastný výbor. Po zvolení sa stáva členom OblV a členom predsedníctva. Následne s ním štatutár SZPB na návrh predsedu oblastného výboru uzavrie pracovnoprávny vzťah (pracovná zmluva alebo dohoda o vykonaní práce). Funkcia tajomníka OblV mu zaniká dňom odvolania z funkcie oblastným výborom, alebo v zmysle Zákonníka práce. O odvolaní tajomníka z funkcie predkladá predseda OblV štatutárovi SZPB oznámenie o rozhodnutí oblastného výboru.
5. Činnosť oblastného výboru (OblV) SZPB:
 1. zvoláva oblastnú konferenciu;
 2. plní a kontroluje úlohy vyplývajúce z uznesenia oblastnej konferencie a z uznesení ústredných orgánov a zjazdu SZPB;
 3. spolupracuje s orgánmi štátnej správy, krajskej a miestnej samosprávy, občianskymi združeniami na teritóriu pôsobenia oblastnej organizácie SZPB;
 4. chvaľuje výsledky hospodárenia s materiálnymi a finančnými prostriedkami oblastnej organizácie a rozpočet na nasledujúci rok;
 5. na plnenie úloh môže vytvárať stále a dočasné komisie;
 6. rokovanie oblastného výboru uskutočňuje najmenej dvakrát do roka. Podľa potreby zvoláva rozšírené alebo slávnostné zasadanie oblastného výboru;
 7. zo svojich členov volí predsedníctvo, podpredsedu (–ov), tajomníka a ďalších funkcionárov OblV. Vo výnimočných prípadoch volí predsedu OblV, členov OblRK, prípadne nahrádzajúceho člena ÚR SZPB. Počet členov predsedníctva OblV musí byť menší ako 50% členov oblastného výboru;
 8. za svoju činnosť sa zodpovedá oblastnej konferencii a ÚR SZPB.
6. Predsedníctvo oblastného výboru (P OblV) SZPB:
 1. je výkonným orgánom OblV, koordinuje a zabezpečuje plnenie úloh vyplývajúcich z uznesenia oblastnej konferencie a zjazdu SZPB. Za svoju činnosť zodpovedá OblV;
 2. medzi rokovaniami oblastného výboru organizuje činnosť oblastnej organizácie SZPB podľa schváleného plánu činnosti oblastného výboru, rokuje minimálne raz za tri mesiace;
 3. medzi rokovaniami P OblV vykonávajú neodkladné opatrenia predseda a tajomník OblV;
 4. zabezpečuje čerpanie schváleného rozpočtu oblastnej organizácie podľa Smernice o hospodárení SZPB;
 5. o svojej činnosti podáva správu OblV na jeho rokovaniach.

VI.
ÚSTREDNÉ ORGÁNY SZPB

1. Ústrednými orgánmi SZPB sú:

 1. zjazd SZPB;
 2. ústredná rada SZPB (ÚR SZPB);
 3. predsedníctvo Ústrednej rady SZPB;
 4. ústredná revízna komisia (ÚRK).

2. Najvyšším orgánom zväzu je zjazd SZPB:

 1. zjazd SZPB sa koná spravidla raz za štyri roky. Jeho zvolanie vyhlasuje ÚR minimálne deväť mesiacov pred konaním zjazdu;
 2. mimoriadny zjazd SZPB musí byť zvolaný, ak o to požiada nadpolovičná väčšina oblastných organizácií zväzu alebo na základe uznesenia ÚR SZPB.

3. Zjazd SZPB prerokováva a schvaľuje:

 1. správu o činnosti, o hospodárení s materiálnymi a finančnými prostriedkami zväzu a ďalších úlohách SZPB;
 2. správu o činnosti ÚRK;
 3. programové zameranie;
 4. úpravu stanov;
 5. uznesenie zo zjazdového rokovania.

4. Zjazd SZPB volí:

 1. predsedu SZPB;
 2. členov ÚRK.

5. Zjazd SZPB potvrdzuje:

 1. / členov ÚR zvolených oblastnými konferenciami zväzu a zhromaždeniami Historických odbojových skupín (HOSk), pokiaľ boli zvolení na ich zhromaždeniach.

6. Ústredná rada (ÚR) SZPB:

 1. je najvyšším orgánom SZPB medzi zjazdami, riadi jeho činnosť, rozpracúva a schvaľuje hlavné úlohy, prerokúva, riadi a kontroluje činnosť P ÚR a plnenie uznesení ÚR a P ÚR. Zvoláva zjazd SZPB;
 2. spomedzi svojich členov volí predsedníctvo ÚR SZPB, podpredsedu (ov) ÚR SZPB, podľa potreby ďalších funkcionárov ÚR;
 3. na návrh predsedu SZPB volí tajomníka, ktorý sa po zvolení stáva členom P ÚR a ÚR SZPB;
 4. prerokúva a schvaľuje správu o činnosti P ÚR SZPB, výsledky hospodárenia s materiálnymi a finančnými prostriedkami zväzu, rozpočet na budúci rok a správy o činnosti RoK;
 5. vytvára stále a dočasné komisie ÚR SZPB, ktoré si spomedzi svojich členov volia predsedu;
 6. na svoje rokovanie sa schádza minimálne dvakrát do roka, prípadne podľa potreby ju zvoláva predseda alebo ak o to požiadajú dve tretiny jej členov;
 7. zodpovedá za vydávanie dvojtýždenníka Bojovník a ročeniek odbojárov;
 8. podľa Smernice pre hospodárenie na návrh predsedníctva schvaľuje výšku príspevku z rozpočtu MV SR pre oblastné organizácie;
 9. na návrh P ÚR SZPB odvoláva z funkcie členov predsedníctva ÚR. V prípade potreby na návrh oblastného výboru potvrdzuje za oblastnú organizáciu nového člena ÚR SZPB;
 10. vo výnimočných prípadoch volí do najbližšieho zjazdu SZPB spomedzi členov ÚR SZPB predsedu SZPB so všetkými právomocami a povinnosťami. Táto zásada platí aj pre členov ÚRK a členov RoK;
 11. dáva záväzný výklad jednotlivých ustanovení Stanov SZPB, dôležitých smerníc, uznesení a pokynov;
 12. volí Rozhodcovskú komisiu;
 13. schvaľuje Organizačný poriadok SZPB, Rokovací poriadok P ÚR a ÚR SZPB, Smernice hospodárenia orgánov a organizácií, Smernicu o oceňovaní a povyšovaní, Redakčnú radu vydavateľa, prípadne ďalšie dokumenty;
 14. zriaďuje kanceláriu ÚR, ktorá podlieha pod rozhodovaciu právomoc štatutára;
 15. prerokúva odvolania podané proti rozhodnutiu RoK, ktoré po vyjadrení príslušného oblastného výboru sťažovateľa potvrdí alebo zruší.

7. Predsedníctvo Ústrednej rady (P ÚR) SZPB:

 1. je výkonným orgánom ÚR SZPB, riadi činnosť zväzu medzi jej rokovaniami;
 2. reaguje na dôležité zahraničnopolitické a vnútropolitické udalosti a zaujíma k nim stanoviská;
 3. prerokúva podľa plánu práce stav a výsledky hospodárenia s materiálnymi a finančnými prostriedkami zväzu;
 4. schvaľuje návrhy na udelenie zväzových ocenení a vyznamenaní a ďalšie návrhy na štátne vyznamenania a povýšenia podľa zákona;
 5. schvaľuje a predkladá ÚR Rokovací poriadok P ÚR SZPB a ÚR SZPB;
 6. na svoje rokovania sa schádza minimálne štyrikrát do roka, prípadne podľa potreby. Mimoriadne rokovanie P ÚR SZPB musí byť zvolané, ak o to požiada nadpolovičná väčšina jeho členov alebo rokovanie zvolá predseda SZPB;
 7. schvaľuje prijatie a odvolanie zamestnancov Kancelárie ÚR (K ÚR) SZPB, schvaľuje mzdové podmienky predsedovi SZPB, tajomníkovi ÚR SZPB, zamestnancom K ÚR SZPB a tajomníkom oblastných výborov SZPB;
 8. dáva súhlas na prijatie za členov SZPB cudzích štátnych príslušníkov;
 9. zriaďuje odborné a poradné komisie zväzu a schvaľuje ich predsedov.

8. Predseda SZPB:

 1. je štatutárom SZPB s právom konať v mene zväzu, rokovať s predstaviteľmi štátu, ministerstiev, štátnej správy a samosprávy, ozbrojených síl a ozbrojených zborov, vedeckých a kultúrnych inštitúcií, politických strán a politických hnutí, občianskych združení, kultúrnych a spoločenských inštitúcií. Zodpovedá za strategické smerovanie zväzu a výsledky jeho činnosti;
 2. je členom ÚR a P ÚR SZPB, riadi rokovania ÚR a P ÚR SZPB;
 3. rieši dôležité a neodkladné záležitosti zväzu a svoje rozhodnutia predkladá najbližšiemu rokovaniu P ÚR SZPB na informáciu resp. schválenie;
 4. ďalšie úlohy predsedu SZPB sú uvedené v Organizačnom poriadku SZPB.

V.
REVÍZNE ORGÁNY

Revízne orgány SZPB predstavujú:

  1. ústredná revízna komisia (ÚRK);
  2. oblastné revízne komisie (OblRK);
  3. revízor účtu základnej organizácie.
 1. Revízne orgány vykonávajú revíziu hospodárenia s finančnými a materiálnymi prostriedkami zväzu na všetkých stupňoch jeho organizačnej štruktúry.
 2. Na základe Smerníc hospodárenia SZPB pre oblastné a základné organizácie a revízne orgány, revízori overujú, ako sa v praxi dodržiavajú ich ustanovenia.
 3. Za svoju činnosť zodpovedajú orgánu, ktorý ich zvolil a podávajú mu súhrnnú správu o svojej činnosti. Vo svojej práci sa riadia Stanovami SZPB, Smernicou o hospodárení SZPB a plánmi činnosti.
 4. Revízne komisie si spomedzi svojich členov volia predsedu a tajomníka, predseda ÚRK nemôže byť zamestnancom SZPB.
 5. Členovia revíznych komisií a revízori účtov základných organizácií nemôžu byť súčasne členmi orgánov, pri ktorých boli zvolení.
 6. Predsedovia revíznych komisií sa zúčastňujú na rokovaniach predsedníctva orgánu, pri ktorom boli tieto komisie zvolené, a to s hlasom poradným.
 7. Revízne komisie majú právo vykonávať revíziu na nižších stupňoch organizačnej štruktúry SZPB.
 8. Členom ÚRK a OblRK nemôže byť tajomník oblastného výboru.

VI.
ROZHODCOVSKÁ KOMISIA

 1. Na posudzovanie sporných otázok zväzu volí ÚR SZPB Rozhodcovskú komisiu (RoK). RoK si spomedzi svojich členov volí predsedu. Člen RoK nemôže byť členom výkonných orgánov zväzu a zamestnancom SZPB.
 2. RoK je orgánom ÚR SZPB, ktorý prerokúva spory medzi orgánmi a organizáciami zväzu, medzi jeho orgánmi a členmi, závažné morálne poklesky a sťažnosti jeho členov postúpené ÚR alebo P ÚR SZPB. V súlade so Stanovami SZPB a osobitným predpisom5 rozhodne RoK o spornej otázke. V prípade odvolania sa člena SZPB o spore rozhodne ÚR SZPB.
 3. Predseda RoK sa zúčastňuje na rokovaniach ÚR a P ÚR SZPB s hlasom poradným.
 4. Členom Rozhodcovskej komisie SZPB môže byť len člen SZPB, odporúčaný oblastným výborom SZPB, v ktorej je členom jednej zo základných organizácií.


 1. / Zákon č. 71/74 o správnom konaní

VII.
HISTORICKÉ ODBOJOVÉ SKUPINY

 1. Historické odbojové skupiny združujú členov SZPB rovnakého alebo podobného druhu odboja. Zriaďujú sa pri ÚR SZPB a na svojich zhromaždeniach volia radu HOSk, predsedu a tajomníka, člena ÚR a delegátov na zjazd SZPB s hlasom rozhodujúcim podľa kľúča stanoveného ÚR.
 2. Činnosť historických odbojových skupín sa riadi Organizačným poriadkom SZPB.
 3. Vo svojej činnosti sa historické odbojové skupiny riadia plánmi spracúvanými na jednoročné obdobie, vrátane schváleného rozpočtu P ÚR SZPB.

VIII.
OCENENIA

 1. Zaslúžilú, dlhoročnú a obetavú prácu člena vo zväze na návrh predsedníctva oblastného výboru (P OblV) SZPB, prípadne rady Historickej odbojovej skupiny (R HOSk) môže P ÚR SZPB oceniť:
  1. udelením titulu „čestný predseda“, „zaslúžilý funkcionár“ a „čestný člen“;
  2. udelením vyznamenania v zmysle Smernice SZPB o udeľovaní vyznamenaní.
 2. Na priamych účastníkov národného boja za oslobodenie a proti fašizmu, držiteľov Osvedčenia podľa zákona č. 255/1946 Zb., na návrh OblV alebo P OblV SZPB, prípadne R HOSk môže P ÚR SZPB predložiť podnet:
  1. Prezidentovi SR:
   • na vymenovanie do prvej generálskej hodnosti alebo na povýšenie do generálskej hodnosti;
  2. Vláde SR:
   • na predloženie návrhu na zapožičanie štátneho vyznamenania;
  3. Ministrovi obrany SR:
   • na vymenovanie do prvej práporčíckej a prvej dôstojníckej hodnosti alebo na povýšenie do poddôstojníckej, práporčíckej a dôstojníckej hodnosti.

IX.
HLASOVANIE A VOĽBY

 1. Hlasovacie právo v SZPB sa vykonáva verejným alebo tajným hlasovaním. O spôsobe hlasovania rozhodujú členovia zúčastnení na členských (výročných) schôdzach základných organizácií, zhromaždenia HOSk, delegáti oblastných konferencií a zjazdu SZPB s hlasom rozhodujúcim.
 2. Členská schôdza je oprávnená, uznášať sa a hlasovať za predpokladu, že za uznášaniaschopnosť hlasuje väčšina prítomných členov základnej organizácie na členskej schôdzi.
 3. Voľby v SZPB sa vykonávajú podľa schváleného volebného poriadku.
 4. Právo voliť členov a funkcionárov oblastných výborov majú členovia ZO, členov ÚR a delegátov zjazdu SZPB s hlasom rozhodujúcim majú delegáti oblastných konferencií s hlasom rozhodujúcim, členov ÚR a delegátov zjazdu volia aj zhromaždenia historických odbojových skupín podľa smernice o zvolaní zjazdu.
 5. Členovia ÚR SZPB, ÚRK a RoK, ktorí neboli zvolení za delegátov zjazdu SZPB s hlasom rozhodujúcim, sa na ňom zúčastňujú ako delegáti s hlasom poradným. Táto zásada platí obdobne aj pre funkcionárov základných organizácií zväzu, členov a funkcionárov orgánov oblastných organizácií SZPB na oblastných konferenciách. Ich počty stanovuje OblV.

X.
PRÁVNE POSTAVENIE SZPB, JEHO MAJETOK A HOSPODÁRENIE

 1. SZPB je historickým a právnym nástupcom po bývalom Československom zväze protifašistických bojovníkov v SR.
 2. SZPB je právnickou osobou so samostatnou právnou a ekonomickou subjektivitou.
 3. SZPB v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov je občianske združenie a jeho práva a povinnosti upravujú Stanovy SZPB. V súlade s citovaným zákonom je SZPB registrovaný na Ministerstve vnútra SR.
 4. Majetok zväzu tvorí všetok hmotný a nehmotný majetok orgánov a organizácií SZPB, vedený v evidencii kancelárie ÚR SZPB. Je možné s ním nakladať len podľa všeobecne platných predpisov a Smerníc hospodárenia SZPB. Majetok SZPB spravuje kancelária ÚR SZPB.
 5. Za SZPB je oprávnený rokovať a prijímať záväzky predseda SZPB, v jeho dlhodobej neprítomnosti tajomník ÚR SZPB v rozsahu týchto stanov, zákonných ustanovení a smerníc pre hospodárenie orgánov a organizácií SZPB. O rokovaniach a záväzkoch predkladajú správy P ÚR SZPB.
 6. Likvidácia majetku SZPB sa vykonáva podľa všeobecne platných právnych predpisov. Likvidácia základných prostriedkov alebo ich predaj sú podmienené súhlasom ÚR SZPB.
 7. Finančné zdroje SZPB predstavujú:
  1. členské príspevky;
  2. mimoriadne členské príspevky;
  3. príspevky, subvencie a dary;
  4. príjmy z prenájmu, prípadne z predaja hnuteľného a nehnuteľného majetku;
  5. úroky z vkladov, pôžičky, úvery a pod.;
  6. suma z 2 % zaplatenej dane z príjmov;
  7. prostriedky získané z projektov;
  8. prostriedky z vlastnej činnosti.
 8. SZPB hospodári s majetkom aj v zmysle osobitného zákona NR SR č. 487/2013 Zb.
 9. Finančné zdroje SZPB, získané podľa bodov 6 a 7, nie sú získavané za účelom tvorby zisku. Sú použité výhradne na neziskovú činnosť SZPB, na ktorú bolo občianske združenie založené. Podielové percentá, potrebné na financovanie dotačných projektov, sa získavajú aj z dovolenej podnikateľskej činnosti občianskeho združenia, ktorá je vedľajšou činnosťou a slúži na podporu hlavnej činnosti, a tou môžu byť také zdroje financovania, ako je prenájom majetku vo vlastníctve SZPB, prípadne jeho predaj, reklama, inzercia a iné príjmy získané z vlastnej činnosti občianskeho združenia.

XI.
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Stanovy SZPB dopĺňa, mení a schvaľuje zjazd SZPB. Zjazd splnomocňuje ÚR dočasne pozmeniť alebo upraviť znenie niektorých ustanovení stanov, ktoré môžu byť dotknuté novými (novo vydanými) právnymi normami tak, aby boli s nimi v súlade, prípadne ak to vyžaduje osobitne dôležitý záujem na prospech celého zväzu. Právo záväzného výkladu jednotlivých ustanovení stanov patrí ÚR SZPB.
 2. Štatutárom SZPB je predseda SZPB, v jeho dlhodobej neprítomnosti tajomník ÚR SZPB v rozsahu stanovenom v Organizačnom poriadku SZPB.
 3. Pracovnú náplň a hlavné úlohy vedúcich funkcionárov SZPB (ÚR SZPB), predsedu a tajomníka oblastných výborov SZPB, vymedzuje Organizačný poriadok SZPB.
 4. SZPB môže uzatvárať dohody o vzájomnej spolupráci s organizáciami, ktoré podporujú jeho pôsobenie, poslanie a ciele a majú blízky vzťah k programovému zameraniu zväzu.
 5. O zániku zväzu musí rozhodnúť zjazd SZPB 2/3 väčšinou delegátov s hlasom rozhodujúcim.
 6. Ak by došlo k dobrovoľnému rozpusteniu SZPB, zjazd, ktorý o tom rozhodne, určí likvidačnú komisiu na vykonanie majetkového vyrovnania celého zväzu. Komisia do stanoveného termínu vyrovná všetky materiálne a finančné záväzky SZPB a majetkový (finančný) zostatok prevedie na humanitné účely.
 7. tanovy SZPB nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia XVII. zjazdom SZPB a účinnosť dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra SR.
 8. Tieto stanovy nahrádzajú stanovy SZPB schválené XVI. zjazdom SZPB, konaným dňa 20. júna 2015, ktoré boli vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra SR dňa 19. februára 2016 pod č. VVS/1-909/90-112-13.