VITAJTE NA STRÁNKACH

OBLASTNÉHO VÝBORU SZPB BARDEJOV

Oblastný výbor SZPB Bardejov

pamatnik
Postavenie, poslanie a ciele SZPB

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov je občianskym združením pôsobiacim na území Slovenskej republiky, združuje priamych účastníkov boja proti fašizmu za národné oslobodenie, za obranu mieru, demokracie a sociálnu spravodlivosť a ostatných občanov SR, ktorí súhlasia s jeho poslaním, cieľmi programovým zameraním zväzu a jeho stanovami.
Jeho poslaním je:
Presadzovať demokratický a humánny odkaz národnooslobodzovacieho boja začatý štúrovcami, ktorý vyvrcholil Slovenským národným povstaním v súlade s princípmi obsiahnutými v Charte ľudských práv a Ústave SR.
Odsudzovať a odmietať všetky pokusy o znevažovanie SNP a skresľovanie výsledkov druhej svetovej vojny, pokusy o rehabilitáciu ľudáckeho režimu na Slovensku a glorifikáciu jeho vedúcich činiteľov.
Dbať o to, aby história boja proti fašizmu a za národné oslobodenie bola pravdivo vysvetľovaná.
Nadväzovať úzku súčinnosť s orgánmi štátnej správy a samosprávy na všetkých úrovniach, najmä pri organizovaní spomienkových osláv významných výročí, pietnych aktov, seminárov a besied pre mladú generáciu a pamätných dní SNP, oslobodenia vlasti v jednotlivých regiónoch a bojov na Dukle.
Iniciovať u orgánov štátnej správy a samosprávy ochranu a údržbu pamätníkov, pomníkov, pamätných tabúľ a hrobov padlých hrdinov boja proti fašizmu. Nepripustiť rušenie a odstraňovanie symbolov, búst a sôch hrdinov národno-oslobodzovacieho boja.
Nadväzovať a rozvíjať priateľské vzťahy s odbojovými organizáciami doma i v zahraničí.
Verejne vystupovať proti extrémnym silám propagujúcim nacionalizmus, rasizmus, neoľudáctvo a xenofóbiu.
Dbať o sociálne a zdravotné zabezpečenie členov SZPB, najmä priamych účastníkov odboja v druhej svetovej vojne, držiteľov Osvedčenia podľa zákona č.255/1946 Zb.

Oblastný výbor SZPB Bardejov a jeho činnosť a aktivity

Činnosť Obl.V bola zhodnotená na oblastnej konferencií Obl.V SZPB 06.03.2019, kde zároveň boli prijaté závery pre ďalšie volebné obdobie.
Vo vedení Obl.V SZPB došlo aj ku kádrovým zmenám, keď z doterajších funkcií odstúpili predseda RSDr. Milan Gibeľ a tajomník Ing. Ján Šnyr. Do týchto funkcií na oblastnej konferencií SZPB boli zvolení Ing. Dr. Artem Fecko za predsedu a Ing. Dušan Jaščur za tajomníka. Ostatné funkcie sú uverejnené na tejto WWW stránke.
Závery oblastnej konferencie Obl.V SZPB boli konkretizované pre jednotlivé novozvolené organy, ktoré sú zamerané predovšetkým na:

 1. Starostlivosť o pamätníky a hroby padlých vojakov v II. svetovej vojne.
 2. Vytvárať podmienky pre prácu s mládežou a v súvislosti s tým organizovať zájazdy na pamätne miesta z II. svetovej vojny. Organizovať s mládežou besedy súťaže, kvízy o histórií II. sv. vojny a SNP.
 3. Úzko spolupracovať so štátnou správou a samosprávou pri organizovaní spomienkových výročí II. sv. vojny a SNP a oslobodzovania obci a mesta v našom okrese.
 4. Dbať na sociálnu starostlivosť o žijúcich účastníkov odboja v II. sv. vojne a SNP.
 5. Venovať veľkú pozornosť prijímaniu nových členov hlavne z radov mladej generácie.
 6. Publikovať a zverejňovať uskutočnené akcie v regionálnej tlači a v Bojovníku, zároveň rozširovať okruh čitateľov a odberateľov tohoto dvojtýždenníka.
 7. Obnoviť a rozšíriť dohody o spolupráci so štátnou správou a samosprávou a občianskymi združeniami.
V zmysle týchto záverov oblastnej konferencie Obl.V SZPB sa v ostatnom období uskutočnili tieto akcie:
 • Zasadlo predsedníctvo a oblastný výbor, ktorý prerokoval a rozpracoval závery XVII. zjazdu SZPB na podmienky Obl.V SZPB, doplnil úlohy z oblastnej konferencie Obl.V SZPB o závery XVII. zjazdu. Na základe týchto záverov bol zriadený Klub mladých, ktorý v najbližšej dobe začne svoju činnosť.
 • Uskutočnili sa akcie spojené so 74. výročím skončenia II. svetovej vojny a porážky fašizmu a 75. výročia SNP.
 • 07.05.2019 – oslavy 74.výročia skončenia II. svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom a kladenie vencov pri Pamätníku vďaky v Bardejove.
 • 27.06.2019 – zájazd do Kalištia – zúčastnilo sa 50 účastníkov a 10 žiakov ZŠ.
 • 29.08.2019 - účasť na Celoslovenských oslavách v Banskej Bystrici – účasť 50 členov.
 • 30.08.2019 – spomienkové oslavy 75. výročia SNP a kladenie vencov pri Pamätníku vďaky v Bardejove.
 • 06.10.2019 – spomienkové oslavy 75. výročia karpatsko – duklianskej operácie a vzdanie úcty hrdinom Dukle. Zúčastnilo sa 48 členov, ktorí v spoločnosti ústavných a štátnych činiteľov položili vence k pamätníku na Dukle, vo Svidníku.

Aktuality

Pripomíname si 110. rokov od vypuknutia 1. sv. vojny

Dňa 20.5.2024 sa konalo ďalšie zo série podujatí, zameraných na budovanie povedomia o národných a regionálnych dejinách mládeže, žiakov 9. ročníka ZŠ v pôsobnosti nášho mesta.

celý článok28.5.2024

45. ročník medzinárodného šachového turnaja "SNP Bardejov 2024"

Šachový turnaj

15-18.8.2024

Pozvánka na oslavy 9.mája 2024

.

celý článok9.5.2024

Druhá svetová vojna očami deviatakov

Dňa 15. februára 2024 zorganizovalo Mesto Bardejov – odd. školstva, v spolupráci s Oblastným výborom SZPB v Bardejove a kultúrno-turistickým centrom interaktívnu vedomostnú súťaž, venovanú tematike druhej svetovej vojny s rovnomenným názvom. V súťaži si svoje vedomosti otestovali trojčlenné družstvá žiakov 9. ročníka ZŠ z mesta Bardejov.

celý článok15.2.2024

Návšteva ministra pre investície, regionálny rozvoj , a informatizáciu

Dňa 23. februára 2024 navštívil kanceláriu Oblastnej organizácie SZPB pán minister pre investície, regionálny rozvoj , a informatizáciu MUDr. Richard Raši.  Na fotografií  spolu s predsedom oblastnej organizácie Dr. Ing. Artemom Feckom.

celý článok23.2.2024

Pozvánka

Oslavy 79. výročia oslobodenia Bardejova a okresu Bardejov

celý článok15.1.2024

Bardejovskí deviataci navštívili miesta Karpatsko-duklianskej operácie

„Kde niet poznania minulosti, nemôže byť vízia budúcnosti.“ Slová R. Sabatiera sú obzvlášť aktuálne v kontexte aktuálnych udalostí diania doma aj vo svete. Našou budúcnosťou sú deti a mládež. Im chcelo Mesto Bardejov rozšíriť obzory poznania toho, čo je minulosťou, ale nesmie byť zabudnutou.

celý článok

Oslavy 79. výročia Dňa hrdinov Karpatsko – duklianskej operácie

Dňa 6.10.2023  sa konali oslavy 79. výročia Dňa hrdinov Karpatsko – duklianskej  operácie . Oslavy boli v gescií Ministerstva obrany SR, predsedu Prešovského samosprávneho kraja, prednostu Okresného úradu v Svidníku a primátorky mesta Svidník

celý článok

Oslavy 79. výročia SNP v rámci okresu Bardejov

V dňoch 23.8.2023 a 30.8.2023 sa konali štátne spomienkové oslavy 79. výročia SNP v rámci okresu Bardejov. Oslavy boli v meste Bardejov obci Kríže a Livov. Oblastný Výbor SZPB Bardejov je hlavným organizátorom uvedených osláv.

celý článok

Oslavy 79. výročia oslobodenia obce Kalinov

Dňa 16.9.2023 sa členovia Oblastnej organizácie SZPB v Bardejove zúčastnili osláv 79. výročia oslobodenia obce Kalinov – prvej oslobodenej obce na území bývalého Československa a 78. výročia ukončenia druhej svetovej vojny.

 

celý článok16.9.2023

Výzva predsedu PSK 2023

Výzva predsedu PSK 2023

celý článok

Oznam

Oslavy 79. výročia Dňa hrdinov Karpatsko – Duklianskej operácie sa uskutočnia 6.10.2023 /piatok / na Dukle a v Svidníku.

Žiadam predsedov ZO aby záujemcov o účasť na uvedenej akcií nahlásili tajomníkovi OblO  resp. mailom na oblvbj@szpb.sk

do pondelka 02.10.2023.

Ďakujem

celý článok26.9.2023

Prejav predsedu k 79. výročiu SNP

Prejav predsedu k 79. výročiu SNP

5.9.2023

TURISTICKÁ CYKLOJAZDA POHORÍM ČERGOV

celý článok21.8.2023

Plánované akcie

Plánované akcie

celý článok17.7.2023

Kniha roka PSK 2022

Vážení priatelia

Vydanou knihou  „ Nikto nie je zabudnutý ...“ sme sa prihlásili do súťaže kniha roka ktorú každoročne  organizuje VUC Prešov.

Od 1.6.2023 už je spustené hlasovanie za knihy elektronickou formou. Potrvá do 31.8.2023.

Podporte nás v tejto aktivite svojim hlasom na dole uvedenom linku.

Ďakujeme

Hlasovať za knihu

celý článok13.6.2023

Informácia z XVIII. zjazdu SZPB

Informácia z XVIII. zjazdu SZPB

celý článok6,6,2023

Prejav predsedu OblO SZPB pri príležitosti oslobodenia mesta

Príjemný dobrý deň všetkým.

Poprosím o minútu ticha.

NEZABUDNEME ! Spomeňme si na predkov ktorých mená sú zverejnené na tomto pamätníku. 

Odpovedáme na želanie všetkých, ktorým vzdávame poctu dnes a každoročne pri pamätníkoch a ostatných pietnych miestach tu, v našom meste aj vo väčšine obcí okresu Bardejov.

ĎAKUJEME !

celý článok1.2.2023

Novoročný pozdrav

Protokol č.5

Protokol č.5

Oznam

Oblastná organizácia SZPB v Bardejove organizuje účasť svojich členov na oslavách KDO dňa 6.10.2022 v Svidníku a na Dukle.

Prosím predsedov základných organizácií aby nahlásili záujemcov o uvedenú akciu tajomníkovi oblastnej organizácie do 30.9.2022

Ďakujem

Ing. Dušan Jaščur  tajomník OblO SZPB Bardejov

celý článok20.09.2022

Prejav predsedu OblO SZPB pri príležitosti osláv 78. výročia SNP v Bardejove

Milé dámy, milí páni,

vážený pán primátor Bardejova, vážený pán prednosta Okresného úradu v  Bardejove,  vážení poslanci mesta, obcí a vyšších územných celkov , vážení predstavitelia štátnych a samosprávnych úradov, spoločenských organizácií a politických strán, základných a umeleckých škôl, milí žiaci a študenti, vážení spoluobčania.

celý článok29.08.2022

Pozvánka

celý článok27.7.2022

Oznam

OblO SZPB Bardejov organizuje návštevu pietnej spomienkovej akcie – vypálenie obce Kalište dňa 13.augusta 2022 / sobota/

Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20.7.2022 v kancelárií OblO SZPB. Poplatok je 10 EUR / buletín, odznak, guláš /.

D. Jaščur tajomník OblO SZPB

celý článok6.7.2022

Oznam

Oslavy 78. výročia SNP sa budú konať 29.8.2022  / pondelok / v Banskej Bystrici.

Záujemcovia o účasť  sa nahláste prostredníctvom predsedov ZO  SZPB na oblastný výbor SZPB do 6.7.2022.

 Ing. Dušan Jaščur  tajomník OblO ZPB Bardejov

celý článok21.06.2022

Oslavy 77. výročia ukončenia vojny

 Oslavy 77. výročia ukončenia vojny

celý článok8.5.2022

Oznam

S hlbokým smútkom Vám oznamujeme , že dňa 24.04.2022 vo veku 82 rokov zomrel dlhodobý člen a funkcionár SZPB, bývalý predseda OblO Bardejov RSDr. Milan Gibeľ.

Posledná rozlúčka bude v stredu 27.4.2022 o 11.00 hod na cintoríne v Bardejovskom Mihaľove.

Česť jeho pamiatke

 

Dušan Jaščur

Tajomník OblO SZPB Bardejov

celý článok26.4.2022

Všetko najlepšie k MDŽ

Všetkým členkám a sympatizantkám SZPB praje predseda Oblastnej organizácie SZPB Bardejov

Plán činnosti na rok 2022

Plán činnosti na rok 2022

Pozdrav

Oblastná organizácia SZPB Bardejov želá všetkým funkcionárom, členom a ich rodinám príjemné prežitie Vianočných sviatkov.

Blahoželáme v vstupu do nového roku 2022 a jeho prežitie  primeranom zdraví, osobnej a rodinnej pohode.

 

Dr. Ing. Aretem Fecko

Predseda oblastnej organizácie SZPB

celý článok15.12.2021

Dukla 2021

Fotogaleria

celý článok

Oslavy 77. výročia SNP v Bardejove boli iné, ale obsahom bohaté

Oblastná organizácia SZPB odporučila v tomto roku uctenie si pamiatky hrdinov SNP separátne a to vzhľadom aj na opatrenia vlády SR, UVZ SR a ÚR SZPB. Oslavy sa konali v každom meste a v obciach v pôsobnosti Obl.O SZPB.

celý článok29.08.2021

Nikto nie je zabudnutý.

Zásadný historický zlom v slovenských dejinách predstavuje vypuknutie Slovenského národného povstania v  auguste  v roku 1944. Časť vtedajšej spoločnosti zložená z predstaviteľov občianskeho odboja a komunistov zmenila pozíciu Slovenska v II. svetovej vojne a nasmerovala ho na inú trajektóriu vývoja.

celý článok17.8.2021

Tohtoročné oslavy 77. výročia SNP

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov Oblastná organizácia  v Bardejov po zvážení všetkých  dostupných informácií a opatrení vlády SR,  ÚVZ SR a ÚR SZPB v Bratislave, odporúča  konať tohtoročné oslavy 77. výročia SNP  separátne v každej ZO SZPB  mesta a  obci v pôsobnosti Obl.O SZPB.

celý článok

Návšteva ruského veľvyslanca v Bardejove

Dnes naše mesto navštívil veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku, Igor Bratchikov. Na úvod jeho návštevy ho prijal primátor mesta Boris Hanuščak. Spolu diskutovali o spolupráci v oblasti cestovného ruchu ale aj kultúry a školstva. Následne pešo absolvovali spoločnú prehliadku mesta. Pozornosti delegácie neunikla ani bohatá expozícia Múzea Ikon,ktorá našich hostí veľmi zaujala. Spoločne si všetci boli uctiť pamiatku obetí 2.svetovej vojny položením venca pri Pamätníku vďaky na Námestí SNP ale aj obetí 1.svetovej vojny pri Pomníku padlým v 1.svetovej vojne v Bardejovských Kúpeľoch.

celý článok10.8.2021

V Bardejove sme si pripomenuli 76. výročie ukončenia II. sv. vojny a oslobodenia našej vlasti

V tomto roku 8. mája si svet pripomína 76. výročie skončenia II. svetovej vojny na európskom bojisku, ktorá sa začala 1.septembra 1939 útokom vojsk nacistického Nemecka na Poľsko.

celý článok8.5.2021

76. výročie ukončenia 2 sv. vojny

76. výročie ukončenia 2 sv. vojny

celý článok2.5.2021

Prajeme všetkým pekný nový týždeň

Nechceme vojnu s ruskom

Pozdrav Ústrednej rady SZPB

Pozdrav Ústrednej rady SZPB

celý článok23.04.2021

List - ukončenie vojny

List - ukončenie vojny

celý článok16,4,2021

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti osláv 75.výročia SNP

Vážení čitatelia,

Dňa 24.8.2019 obec Lenartov v spolupráci so ZO SZPB Lenartov usporiadala slávnostné zhromaždenie  pri príležitosti osláv 75.výročia Slovenského národné povstania pri pamätníku partizánskej skupiny Lipa.

celý článok7.4.2021

Prihláška za člena

Prihláška za člena

Starostlivosť o pamätníky a vojnové hroby

Starostlivosť o pamätníky a vojnové hroby

celý článok

Keď človek uveril, že vojna naozaj skončila...

Zo spomienok na statočného otca lesníka a bojovníka za slobodu.

Hrdinovia, vojnoví veteráni a bojovníci za slobodu v II. svetovej vojne, v boji proti nenávidenému fašizmu, postupne odchádzajú, ale mnohí ostávajú medzi nami v pamätiach ich potomkov, ktorí pokračujú a zachovávajú ich bojové tradície pre ďalšie generácie.

celý článok10.02.2021

Mesto Bardejov aj v čase pandémie nezabúda na seniorov

V tejto zložitej dobe pandémie,  množstvo našich seniorov žije v obmedzenom režime života, prevažne doma. Tato skupina je považovaná za najrizikovejšiu skupinu a je to aj z logického hľadiska pochopiteľné, keď mnohí vzhľadom na svoj vek čelia mnohým ochoreniam.

celý článok10.02.2021

Pamätná izba ZO SZPB Lenártov

Vážení čitatelia,

Vo fotogalérii máte možnosť nahliadnuť do Pamätnej izby obce Lenartov, ktorá je zriadená ako jediná v okrese Bardejov. Sú v nej informačné panely s popismi účastníkov odboja, ich vyznamenania, odborná literatúra ako aj artefakty z II. sv. vojny.

celý článok3.2.2021

Kto má záujem na reinterpretaci druhej svetovej vojny

Kto má záujem na reinterpretaci druhej svetovej vojny

celý článok3,2,2021

76.výročie víťazstva nad fašizmom - Bardejov

76.výročie víťazstva nad fašízmom - Bardejov (video)

celý článok19.01.2021

Pokyny - aktivizácia oblastných výborov a zakladaných organizácia na I. polrok 2021

Pokyny - aktivizácia oblastných výborov a zakladaných organizácia na I. polrok 2021

15.1.2021

Zoznam všetkých aktualít

Predsedníctvo Oblastného výboru Bardejov

 • Dr. Ing. Artem Fecko – predseda
 • MUDr. Boris Hanuščak – podpredseda
 • Ing. Dušan Jaščur – tajomník
 • Milan Barbuľak – člen
 • Mgr. Jozef Guliga – člen
 • JUDr. Robert Hnatko – člen
 • Ing. Andrej Holovač – člen
 • RSDr. Vasiľ Hudák – člen
 • Mgr. Ján Paľa – člen
 • Ing. Marcel Tribus – člen
Ďalšie štruktúry...

Významné miesta a odkazy