Pamätníky a pamätné tabule

Bardejov

Mesto Bardejov sa nachádza na severovýchode Slovenska v regióne Šariš. Je okresným mestom v Prešovskom kraji. Najstaršia písomná zmienka je z roku 1241 a nachádza sa v Ipatijevskej kronike.

Vojnové roky boli pre obyvateľov mesta a jeho okolia ťažkými chvíľami. Počas II. sv. vojny sa ľudia v meste a okolí aktívne zapájali do protifašistického odboja. Viacerí miestni občania bojovali v rôznych partizánskych oddieloch, ktoré tu pôsobili. Bardejov bol 19. januára 1945 oslobodený.

Január 1945 je významným v dejinách mesta Bardejov oslobodením od fašizmu vojakmi 1. čs. armádneho zboru v ZSSR.

19. januára o 9.30 hod. vyrazili vojaci 3. čs. brigády, konkrétne 4. a 5. prápor smerom na Bardejovskú Novú Ves. Prvý sled o 10.15 hod. obsadil obec Dubinné, ešte pred obedom Poliakovce, Hrabovec a Komárov. Vo večerných hodinách po úspešnom preniknutí samopalníkov bola oslobodená Bardejovská Nová Ves. Prvá rota 4. úderného práporu a na jeho pravom krídle rota samopalníkov postupovali po západnom brehu rieky Topľa cez Jedlovec a Kopytovku. Prieskumníci prieskumných čiat 3. čs. brigády sa priblížili k mestu Bardejov, kde zistili slabú silu nepriateľa. To umožnilo veliteľovi brigády nariadiť nočný útok na mesto Bardejov. Nemecké protitankové zákopy a zátarasy pred Bardejovom boli zbytočné. Vojaci 3. čs. samostatnej brigády v noci z 19. na 20. januára vtrhli to Bardejova. Útok bol tak rýchly a prekvapujúci, že mnohí nemeckí vojaci nestačili utiecť. Poschovávali sa na pôjdoch, v pivniciach a stodolách, odkiaľ ich asi 60 vytiahli naši vojaci. V skorých ranných hodinách 20. januára dorazili do Bardejova aj prvé jednotky sovietskej 1. gardovej armády.

V povojnových rokoch boli nielen v meste Bardejov, ale aj v jeho okrese odhalené viaceré pamätné tabule a pomníky.

Pomník vďaky a priateľstva pripomína Slovenské národné povstanie a symbolizuje oslobodenie mesta Bardejov. Bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku v roku 1971.

Pomník v podobe plastiky dievčaťa, ktoré odovzdáva lipovú ratolesť vojakom Sovietskej armády, bol odhalený v roku 1972. Nachádza sa uprostred Námestia SNP v mestskej pamiatkovej rezervácii.

Autorom sochárskeho diela je akademický sochár F. Gibala a architektonicko-urbanistickej časti je Ing. Arch. Lieskovský.

Text: Vďaka Sovietskemu zväzu, hrdinskej Sovietskej armáde a jej ľudu za naše oslobodenie.

Text: Česť a sláva hrdinom Slovenského národného povstania a účastníkom odboja, ktorí svojimi životmi, bojom i prácou prispeli k víťazstvu.

 https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_1_1.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_1_2.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_1_3.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_1_4.jpg

Pomník Mikulovského pluku bol vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku v roku 1975. Spomína sa s ním prívlastok bardejovský, keďže bol súčasťou oslobodenia mesta v roku 1945. V roku 1972 bol odhalený v podobe dela, ktoré symbolizovalo bojovú techniku Bardejovského pluku. Je umiestnený na Námestí SNP v mestskej pamiatkovej rezervácii.

Tabuľa s nápisom: Česť a sláva Bardejovskému mechanizovanému pluku, ktorého jednotky ako súčasť I. československého armádneho zboru po boku slávnej Červenej armády oslobodili dňa 19.1.1945 mesto Bardejov.

Na mieste, kde bolo veliteľstvo Sovietskej armády na čele s kpt. ZARECKÝM bola v roku 1985 umiestnená, na Radničnom námestí č. 30, mramorová pamätná tabuľa. V roku 1989 bola vyhlásená za Národnú kultúrnu pamiatku.

Text: V tomto dome po oslobodení Bardejova 19.1.1945 bolo veliteľstvo Sovietskej armády, odkiaľ sa riadila obnova vojnou zničeného mesta. Česť a sláva našim osloboditeľom! Január 1985

 https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_2_1.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_2_2.jpg

Pamätná tabuľa oslobodenia mesta Bardejov pri príležitosti 10. výročia. Mramorová tabuľa s dvojjazyčným textom je umiestnená na Radničnom námestí č.16.

Text: ČESŤ A SLÁVA hrdinskej Sovietskej armáde, našej osloboditeľke. 10. výročie oslobodenie mesta Bardejova, 1945 – 1955

 https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_3_1.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_3_2.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_3_3.jpg

Pamätná tabuľa pri príležitosti 25. výročia oslobodenia mesta Bardejov sovietskou armádou je umiestnená na Radničnom námestí č.16.

Text: Na pamiatku 25. výročia oslobodenia nášho mesta sovietskou armádou. 1945 – 1970

Deportácie židovskej komunity sa nevyhli ani Bardejovu. Na znak úcty jednotlivcom a rodinám tvoriacim židovskú komunitu bol vybudovaný Pamätník holokaustu, susediaci so Židovským suburbiom na Mlynskej ulici 13. Pamätník bol navrhnutý tak, aby slúžil na vzdelávanie a taktiež, aby umožnil návštevníkom spoznať osud židovskej komunity, ktorá bola v Bardejove. Pripomína krehkosť nielen slobody, komunity, ale aj života. Pamätník navrhol a vybudoval Bardejovský výbor na zachovanie židovského dedičstva – americká nezisková organizácia, ktorá bola založená v roku 2006 s cieľom dokumentovať minulosť Bardejovskej židovskej komunity.

 https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_5_1.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_5_2.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_5_3.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_5_4.jpg

Pre obyvateľov židovského pôvodu mali roky II. svetovej vojny veľmi tragický spád. Dôkazom toho je aj pamätná tabuľa v areáli židovského suburbia v Bardejove, ktorou si pripomíname transport bardejovských židov do koncentračného tábora Osvienčim v roku 1942. Mramorová tabuľa bola odhalená v roku 1991, prezidentom bývalej ČSFR Václavom Havlom.

Text: Z toho miesta bolo počas r. 1942 deportovaných 3700 obyvateľov mesta a okolia židovského pôvodu. Z nich väčšina zahynula v koncentračných táboroch. Česť ich pamiatke!

 https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_4_1.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_4_3.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_4_4.jpg

Ďalšia tabuľa venovaná židovským občanom bola v roku 1992 umiestnená na vonkajšej strane židovského suburbia. Predstavuje dve nepravidelne rozpoltené časti mramorovej tabule, ktoré symbolizujú násilné ukončenie, preseknutie ľudského života.

Text: Z toho miesta v Bardejove v rokoch 1942-1945 deportovali 3700 židovských občanov do koncentračných táborov celej Európy. Na večnú pamiatku umučeným. 1992

 https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_6_1.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_6_2.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_6_3.jpg

Andrej Sviantek bol aktívny organizátor partizánskeho hnutia v okrese Bardejov a politický predstaviteľ. V mesiacoch júl – september 1944 bolo nevyhnutné vyvinúť úsilie na zásobovanie početných partizánskych oddielov a vzdorovať tlaku nepriateľa na Dukelskom priesmyku. Tieto náročné boje sa stali osudnými bardejovskému partizánovi – Adrejovi Sviantekovi. Doposiaľ neznámy partizán je pochovaný vedľa neho. Hrob sa nachádza na evanjelickom cintoríne na Kellerovej ulici v Bardejove.

 https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_8_1.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_8_2.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_8_3.jpg  https://zamier.sk/assets/img/pamatniky/bardejov_8_4.jpg